Reconstructie asfalt & groeninrichting

Oosteind & Matena

Op 11 juli 2024 vond het tweede inloopmoment plaats op het Oosteind. De gemeente presenteerde het Voorlopig Ontwerp van Oosteind en Matena. Er kwamen weer veel bewoners een kijkje nemen. We danken u voor uw komst!

We werken toe naar een Definitief Ontwerp. Dit ontwerp komt naar verwachting in oktober 2024 op de website te staan. Het Definitief Ontwerp leggen we, samen met alle reacties van bewoners en bedrijven, voor aan het college van Wethouders en Burgemeesters.

Denk mee! Reageren kan van 1 tot en met 15 juli.Bekijk het voorlopig ontwerp en geef uw mening.
Geef uw mening
Dank voor het meedenken! We werken de website in september of oktober bij en sturen u dan ook een brief over het Definitief Ontwerp.

Project informatie

Onderstaand vindt u alle belangrijke informatie over dit project.

De gemeente Papendrecht gaat het asfalt van het Oosteind en Matena vernieuwen. Het onderhoud is nu nodig voor het Oosteind en later voor Matena. Vanwege de samenhang van beide wegen nemen we Matena mee in het ontwerp. De gemeenteraad heeft instemming gegeven. Ook de gas- en elektriciteitskabels zijn aan vervanging toe. Kortom: er is werk aan de winkel!

De gemeente vroeg naar uw mening over parkeren, afval en veiligheid:

  • Manieren om de afvalcontainers aan het straatbeeld te onttrekken;
  • Maatregelen om het verkeer af te remmen (door het plaatsen van plantenbakken) Op het Voorlopig Ontwerp hebben we aangegeven op welke hoogte van de dijk de plantenbakken ongeveer moeten komen om de snelheid effectief te beperken. Over de exacte locatie kan nog worden meegedacht tijdens de inloop op 11 juli.
  • De soort verharding waarmee de parkeervakken worden aangebracht. Dit is gevraagd in de brief die u eind juni ontving.

Er is een groenontwerp gemaakt. In dit groenontwerp zijn de ambities van de gemeente Papendrecht rondom vergroening en verduurzaming opgenomen. Ook zijn de wensen van bewoners, die binnen de opdracht van het project passen, opgenomen in het ontwerp.

Ook wil de gemeente een houtril maken van grof snoeiafval. Als u het leuk vindt om mee te helpen met het maken en onderhouden van een houtril horen wij dit graag. Opgeven kan via het mailadres: rom@deomgevingsverbinder.nl.

We vragen op verschillende momenten naar uw mening. Dit doen we tijdens inloopmomenten en door u op de hoogte te houden via de projectwebsite.

De gemeente heeft een schetsontwerp gemaakt waarin de uitgangspunten zijn opgenomen. De belangrijkste uitgangspunten komen uit de Dijkvisie Papendrecht 2013, de Omgevingsvisie Papendrecht 2021 en het Mobiliteitsplan Papendrecht 2023-2035. Deze stukken zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Het schetsontwerp is aan belangstellenden gepresenteerd tijdens een inloopmoment op 25 maart 2024.

De binnengekomen wensen en ideeën zijn in overweging genomen en waar mogelijk door de gemeente verwerkt in een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp is al in te zien op de website.

Op donderdag 11 juli bent u van harte welkom om het Voorlopig Ontwerp te bekijken en vragen te stellen aan het projectteam. U kunt van 1 juli tot en met 15 juli reageren op het voorlopig ontwerp. 

Tijdens het project is omgevingsmanager Chantal Amoureus uw eerste aanspreekpunt. Voor alle vragen en/of opmerkingen aan de gemeente kunt u bij haar terecht.

Hoe neemt u contact op?
Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met Chantal:
Per e-mail: rom@deomgevingsverbinder.nl
Telefonisch: (085) 40 10 171

Veelgestelde vragen

Onderstaand vindt u alle veelgestelde vragen over dit project

Het plaatsen van kliko’s in de openbare ruimte is in de basis niet toegestaan. Er zijn echter enkele plekken in het groen in Matena waar we dit gedogen, omdat bewoners op hun eigen terrein beperkte mogelijkheden hebben om kliko’s neer te zetten.

We gaan op enkele plekken extra openbare afvalbakken plaatsen.

Er komt een nieuw hemelwaterstelsel onder de weg. Hierin kan het regenwater dat op de weg valt wegstromen. Daarnaast onderzoeken we de opties om het water vertraagd af te voeren in het groen.

We nemen de ontvangen suggesties voor het groen in overweging. Bij de inrichting van het groen houden we rekening met een afschermende werking om het bedrijventerrein aan het zicht te onttrekken. We proberen een deel van de afschermende struiken te behouden. Mogelijk worden deze wel gesnoeid. Een deel van de bestaande bomen laten we ook staan, omdat die kwalitatief goed blijken te zijn. Bomen met een verminderde levensverwachting gaan we kappen. We houden waar mogelijk rekening met wensen van bewoners en met de natuurwaarde van de aanwezige bomen en struiken.

Met het maken van het groenplan wordt rekening gehouden met de toekomstvisie en de huidige situatie van het openbaar groen. Om de biodiversiteit te bevorderen vragen we ecologisch advies. Aan de hand van dit advies bepalen we waar de kansen liggen voor het groen.

We hebben contact opgenomen met de bedrijven om te overleggen of de inritten nog noodzakelijk zijn. Enkele inritten vervallen. Dit is aangepast in het nieuwe ontwerp.

Nee, de lichtmasten en armaturen blijven hetzelfde.

Voorafgaand aan de werkzaamheden van Stedin en de gemeente voeren we een bouwkundige opname uit om de staat van uw huis vast te leggen. Mocht er onverhoopt schade ontstaan, gebruiken we deze gegevens om duidelijkheid te krijgen over wie hiervoor verantwoordelijk is.

Hoewel er voldoende parkeermogelijkheden zijn in de omgeving, wordt er momenteel veel in het groen geparkeerd. Om het groen te behouden, wil de gemeente een verkeersbesluit nemen om parkeren aan de kant van de bedrijven ter hoogte van Oosteind 52 tot 66 te verbieden. Belanghebbenden kunnen hier bezwaar op maken.

We maken langsparkeervaken. Dit passen we toe op het gehele Oosteind en past bij de toegestane snelheid. De inrit voor de nieuwgebouwde bedrijfsunits bevindt zich op de Geulweg. De huidige situatie met een parkeerkoffer is daarom niet meer nodig. We controleren de bochtstralen van de Geulweg op het Oosteind en passen deze aan als ze te krap zijn voor vrachtwagens.

Nee, we plaatsen geen particuliere laadpalen in de openbare ruimte. Als u een laadpaal wilt, kan dit op eigen terrein.

We willen bloembakken toepassen om de snelheid van het verkeer te beperken. De locaties voor deze bloembakken bepalen we samen met de bewoners. Dit doen we tijdens de presentatie van het voorlopig ontwerp. We voorzien de nieuwe bloembakken van reflecterende borden waarop de toegestane snelheid van 30 km/h wordt aangegeven en aan welke zijde het verkeer de bloembak moet passeren.

Nee, de weg blijft tweerichtingsverkeer. De verkeersintensiteit is hiervoor te laag. Daarbij leidt eenrichtingverkeer in de praktijk vaak tot hogere verkeerssnelheden.

We willen een herkenbare dijkstructuur creëren door één doorgetrokken rijbaan van asfalt aan te leggen. Uiteindelijk willen we deze over het gehele dijklint in Papendrecht toepassen. Voor het gedeelte van Oosteind nrs. 142 tot en met 152 gebruiken we klinkers. Bij het ontwerpen van de constructie houden we rekening met het voorkomen van de kans op verzakkingen.

De keuze voor de inrichting is al gemaakt en is gebaseerd op de dijkvisie die in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. De kleur van het asfalt komt uit het door de gemeenteraad vastgestelde mobiliteitsplan van 2023. Deze kleur is bedoeld om het fietsnetwerk aan te duiden.

Tijdens het project is omgevingsmanager Chantal Amoureus uw eerste aanspreekpunt. Voor alle vragen en/of opmerkingen aan de gemeente kunt u bij haar terecht.

Hoe neemt u contact op?
Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met Chantal:
Per e-mail: rom@deomgevingsverbinder.nl
Telefonisch: (085) 40 10 171

Voorlopig groen ontwerp & ontwerp

Bekijk hieronder het groen ontwerp & ontwerp. Let op: de ontwerpen openen in een apart tabblad.

Tijdsplanning

De planning voor het participatieproces voor Oosteind & Matena is als volgt:

maart 2024
Presentatie Schetsontwerp
Reactie verwerken
juli 2024
Presentatie Voorlopig Ontwerp
Reacties verwerken
oktober 2024
Definitief Ontwerp ter inzage op de website
begin 2025
Start uitvoering vervanging kabels en leidingen
eind 2025
Start aanleg nieuwe weg en groen

Het team

Chantal Amoureus

Omgevingsmanager

Wim Bakker

Projectondersteuner

Tom Fiolet

Verkeersdeskundige

Ton Terlouw

Projectleider

Bert Schaeffer

Werkvoorbereider Groen

Ronald Borghuis

Directievoerder

Geef hier uw mening.